PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2022

42. ročník – 52 let od založení soutěže

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s. Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. Nepřetržité trvání soutěže od roku 1970 svědčí o tom, že své poslání plní.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

 2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky (neplatí pro kategorii C).

 3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B) a společná kategorie C, která reaguje na současnou situaci.

  Kategorie A:

  A01: pro autory do 16 let – volné téma – (bez ohledu na techniku záznamu)
  A02: pro autory do 21 let – téma „Ulice“ – (bez ohledu na techniku záznamu)

  Kategorie A01, a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://photo.nipos.cz. Do soutěže může autor poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 150,- Kč), a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

  A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – (bez ohledu na techniku záznamu).
  A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Neopakovatelná událost“


  Kategorie B: kolektivy – V roce 2022 pro soutěž kolektivů je jednotné téma „Trhy a slavnosti“

  Kategorie C: pro autory bez rozdílu věku i kolektivy je téma “Pandemie“

 4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Z toho vždy maximálně jeden seriál do pěti snímků, který se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi.
  Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 × 40 cm (i 30 × 45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejně jako čtvercový rozměr 30 × 30 cm. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

 5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. Autor svoje soutěžní fotografie zašle také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na adresu martin.mohr@kultura-svitavy.cz, kde do zprávy uvede text: „Fotografie pro Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie“ a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_Pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.

 6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii a B musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 150 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2022 a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSAF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy.
  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

 7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4–6 nebudou do soutěže přijaty.

 8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2021.

 9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.

 10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je
výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv finanční částkou 5 000,- Kč.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

 • Cena nakladatelství Zoner Press,
 • Cena starosty města Svitavy,
 • Cena ředitele SKS Svitavy,
 • Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
 • Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
 • Cena Impuls Hradec Králové,
 • Cena ředitelky Městského muzea a galerie ve Svitavách
 • Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže20. července 2021
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo1. září 2021
Jmenování porotydo 1. prosince 2021
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola)do 15. ledna 2022
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupudo 7. února 2022
Příjem fotografií „na papíře“do 4. března 2022
Hodnocení porotydo 4. dubna 2022
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy8. května 2022
Trvání výstavy ve Svitavách8. – 28. května 2022

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.


Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních
údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju

Kontaktní adresy:

NIPOS (útvar ARTAMA), Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz, www.nipos.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

www.fotonarodni.cz

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS (útvar ARTAMA) , červenec 2021.

PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2022
Přesunout se na začátek