PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA FOTOGRAFIE 2023

Národní soutěž fotografie 2023

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Svaz českých fotografů, z. s. a Vlastivědné muzeum Olomouc ve spolupráci s Centrem podpory uměleckých aktivit Hradec Králové, Společností Praha fotografická, z. s. a Domem dětí a mládeže Olomouc.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu tvůrčímu rozvoji fotografie.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.
 2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
 3. Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
   • jednotlivci (kategorie J – junioři, kategorie A – autoři),
   • kolektivy (kategorie K) a
   • společná kategorie S, která reaguje na současnou situaci ve společnosti.

   

  Témata pro jednotlivé kategorie:

   • J16: pro autory do 16 let – volné téma
   • J21: pro autory do 21 let – téma „Zátiší“

   

  Kategorie J16, a J21, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://photo.nipos.cz. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie budou označeny podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 200,- Kč), a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

   • A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma
   • A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Člověk v krajině a krajina v člověku“
   • Kategorie K: kolektivy – společné téma v rámci kolektivu
   • Kategorie S: pro autory bez rozdílu věku i kolektivy – je téma „Pomoc“

   

 4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Z toho vždy maximálně jeden seriál do pěti snímků, který se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií.
 5. Do soutěže jsou přijímány fotografie, jejichž kratší strana je nejméně 30 cm. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.
 6. Každá fotografie musí být čitelně označena na zadní straně
  1. v pravém rohu dole:
   • názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem)
   • jménem a příjmením autora
   • u kolektivů plným názvem klubu či skupiny
   • adresou autora
   • u kategorie J také věk autora
  2. na zadní straně v levém horním rohu uvedením:
   • kategorie
   • datum (rok vzniku snímku)
 7. Autor svoje soutěžní fotografie zašle také v elektronické podobě přes portál uschovna.cz na emailovou adresu soutezfoto2023@vmo.cz, kde do zprávy uvede text: „NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE“ a jméno autora,  nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_Pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.
 8. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, K a kategorii S musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2023 a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NAFO a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně ve Vlastivědném muzeu Olomouc.
  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.
 9. Obálka musí být označena symbolem NAFO.
 10. Fotografie nesplňující podmínky uvedené v předchozích bodech nebudou do soutěže přijaty.
 11. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava může být reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2023.
 12. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.
 13. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky SČF se zachováním autorských práv.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagační účely, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii K porota ocení vítězný kolektiv finanční částkou 5 000,- Kč.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována další ocenění.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže 7. května 2022
Zveřejnění propozic soutěže nejpozději 1. září 2022
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 1. září 2022
Jmenování poroty do 1. prosince 2022
Příjem fotografií předkolo v kategorii J16 a J21 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2023
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2023
Příjem fotografií „na papíře“ do 4. března 2023
Hodnocení poroty do  4. dubna 2023
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy 12 – 13. května 2023
Trvání výstavy v: 12. 5 – 4. 6 2023

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,
www.fotonarodni.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, e-mail sinkovska@vmo.cz

 

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, srpen 2022.

PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA FOTOGRAFIE 2023
Přesunout se na začátek